Speeches – March Stop the Animal Industry 2022

fran §ais si-dessous
english below


Nederlands – Sara Surinx

Beste activisten

We zijn hier vandaag samen gekomen omdat we een gemeenschappelijk doel hebben; een einde aan de dierindustrie. We hebben allen gemeen dat we het harteloos, nodeloos en onrechtvaardig vinden dat dieren op massale wijze uitgebuit, gebruikt en gedood worden. Omdat wij zien dat een dier in een stal, in een slachthuis, lijdt, zich eenzaam, verlaten, wanhopig en doodsbang voelt. 

Dieren waarvan we weten – waarvan de wetenschap heeft bewezen – dat ze zowel positieve als negatieve gevoelens kunnen ervaren. Van varkens die neuriën tegen hun biggetjes en koeien die samen spelen en rusten, tot vissen die banden opbouwen met andere vissen en kippen die al met hun kuikens communiceren als ze nog in het ei zitten. Het zijn dieren die elk hun eigen uniek karakter hebben, die emoties ervaren, kunnen nadenken, verlangens hebben, … 

Als je bedenkt dat er elke dag minstens 880.000 dieren gedood worden in België, is het een ware massamoord. Het is niet omdat iets legaal is, dat het ook juist is. Het is gruwelijk en onrechtvaardig. Het zijn ontelbare dieren die een leven leiden waarin niet tegemoet gekomen wordt aan hun natuurlijke behoeften, waarin ze gescheiden worden van vrienden en familie, waarin ze verwond worden, waarin ze gebruikt worden. Het zijn dieren die op de wereld gezet worden met als enige doel gedood te worden. 

We weten allemaal dat het NIET ethisch verantwoord is om dieren te doden. We weten dat dieren willen leven, dat ze net als wij streven naar geluk. Daarom komen we hier vandaag samen, omdat wij vinden dat het anders moet. Omdat we weten dat elk dier een individu is. Omdat elk dier een gezond en gelukkig leven wenst. Omdat ze het recht hebben op leven, een gelukkig en vrij leven.

De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij een maatschappelijk systeem dat dieren als producten ziet. Een systeem dat gericht is op winst, dat verantwoordelijk is voor de afbraak van onze biodiversiteit en een vreselijke impact heeft op het milieu en het klimaat. Een systeem dat dieren elke dag gebruikt, misbruikt, verwondt en uiteindelijk doodt. Het is een systeem dat moet veranderen. We moeten naar een toekomst die dieren niet meer als voeding ziet, niet meer als product of gebruiksvoorwerp beschouwt. Dieren moeten niet gebruikt worden, punt. 

Onze eisen zijn duidelijk. Op korte termijn willen we een stop aan nieuwe stallen en slachthuizen. We willen dat de subsidiëring voor de dierindustrie ophoudt. Op lange termijn willen we rechten voor alle dieren, een overschakeling van dierlijke naar plantaardige productie en meer subsidies hiervoor. Vrijgekomen land moet teruggaan naar de natuur en haar inwoners.

Margaret Mead, de bekende Amerikaanse filosofe en antropologe zei: “Twijfel er nooit aan dat een kleine groep bewuste en gedreven individuen de wereld kan veranderen.

Dus laten we samen opkomen voor de dieren. We kunnen de dingen doen veranderen, we kunnen onze maatschappij veranderen. Laten we deze strijd samen aangaan! Laten we hun stem versterken! En laten we samen werken aan een rechtvaardige wereld! 

Want samen strijden we voor een wereld die dieren als gelijken ziet. Samen kunnen we een einde maken aan de dierindustrie!


PRAKTISCH

Voor we van start gaan, geef ik graag nog wat praktische informatie mee. 

 • Volg tijdens de mars de instructies op van de stewards, de personen in de gele vestjes. 
 • We blijven ni ét stilstaan aan slagerijen, restaurants of de mcdonalds. 
 • Op het Muntplein houden we halt voor een fotomoment en een die-in. Indien je het niet prettig vindt om deel te nemen aan de die-in, blijf dan achter de mensen met de camera’s staan. 
 • Indien je je onveilig of onwel voelt, begeef je dan naar é én van onze stewards. Zij zorgen voor hulp. 
 • De slogans die we zullen roepen tijdens de mars vinden jullie via de QR code die hier op verschillende plaatsen aan de Bite Back stands terug te vinden is. Wees solidair en deel de slogans met aanwezigen die geen smartphone hebben.

 

English – Jo Dirix

Hello everyone, I want to thank you all for coming to our protest today. 

We are here, together, because we have a common goal; an end to the animal industry. An industry that exploits, uses and kills sentient, self-aware, intelligent beings on a massive scale. 

Science shows us that animals can experience feelings. Pigs hum to their piglets, cows play and rest together, fish build bonds with other fish and chickens communicate with their chicks while still in the egg. The examples are numerous. If you’ve ever been to Animaux en Peril or Forrest & Friends you already know. These are animals that each have their own unique character, they experience emotions, they can think, they have desires, they have a right to life, to be happy, to be free… 

Yet in Belgium alone we kill 880.000 animals each day. Every single day. All these animals are brought into this world with the sole purpose of killing them, so a wealthy industry can make more money. All these individuals, living in gruesome conditions, often injured, on their way to a horrible death, separated from friends and family. 880.000 each day, innocent animals in a living hell.

When footage is released from farms and slaughterhouses, the images always shock everybody. Everybody acts all surprised. Even when these images haven’t changed in decades.
How come we’ve never seen footage from these places that looks good? Why is it that WE look like radicals, while animals being tortured is a normal business practice? Why is it that we take our kids to pick fruit but not visit a slaughterhouse? Why is it that only people forced by poverty want to work in these houses of horror? Why is it that so many slaughterhouse workers end up with post-traumatic stress disorder? 
Just because something is legal does not mean it is right.
Just because something is normal, does not mean it isn’t wrong. 

Just because we’ve always done it this way, does not mean it can’t change. 

And it will change. That’s the reason why we’re here. We believe in a world where animals are liberated. Where they live happy and healthy lives, where they thrive, bond, love and live free. We’re here to hold a political and economic system accountable. A system that solely focuses on profit, at the cost of our environment, our climate, at the cost of animals – human and non-human alike. We’re here to fight for a world that sees animals as equals, not products, not things to be owned. We’re here to see an end to abuse, an end to suffering, an end to horrible lives and gruesome deaths, an end to the animal industry. We’re here for total liberation. 

Our demands are clear. No new farms and slaughterhouses. No more subsidies for the animal industry. We want subsidies for food that does not involve suffering. Land that we take from the industry, we should give back to nature and its inhabitants. We want the rights for all animals in our constitution. And we will settle for nothing less.

So whenever, where-ever you are, amplify the voices of animals. Whatever the industry throws at us, let’s unite, let’s keep fighting, because although this may look like a fight of David versus Goliath, as Margaret Mead said “Never doubt that a small group of thoughtful, committed citizens can change the world”. We may not be with many, but we are determined, we may be small but we are not in this for money, we’re in this for justice. We will not stop, we will keep fighting, we will always bite back for the animals. Until we are equals, until every cage is empty, until every slaughterhouse closed, every animal factory is out of business. Until we stop the Animal Industry, for ever. Thank you.   

PRACTICAL

 • Before we start, I would like to give you some practical information. 
 • During the march, follow the instructions of the stewards, the people in the yellow vests. 
 • We do not stop at butcher shops, restaurants or McDonalds. 
 • On Place de la Monnaie we stop for a photo opportunity and a die-in. If you do not feel comfortable participating in the die-in, please stay behind the people with the cameras. 
 • If you feel unsafe or unwell, please go to one of our stewards. They will provide assistance. 
 • The slogans we will shout during the march can be found via the QR code that can be found on our info & food stalls. Show solidarity and share the slogans with those who don’t have a smartphone.

 

Fran §ais – Anthe Lain é

Chers militants

Nous sommes r éunis aujourd’hui   Bruxelles, la capitale de l’Europe, au cÃ…“ur d’un continent, au cÃ…“ur d’une communaut é. Pour les animaux. Pour ceux qui, selon certains, ne font pas partie de cette communaut é. 

Pourquoi sommes-nous ici aujourd’hui ? Parce que nous croyons que ce que cette communaut é fait aux animaux est injuste. Parce que nous ne pensons pas que l’exploitation, l’utilisation et la mise   mort des animaux sont des pratiques acceptables dans une communaut é qui pr étend valoriser l’empathie, le pacifisme et la charit é.

Aujourd’hui, nous, en tant que petite communaut é avec un grand objectif commun : la fin de l’industrie animale. La fin de la souffrance animale, la fin de l’anthropocentrisme dans lequel l’animal passe toujours au second plan et la discrimination est tol ér ée.

De plus, les gens paient pour cette discrimination, en lui donnant des noms tels que “production locale”, “cultiv é avec amour”, “cuir de qualit é”, “p ªch durable”. La contradiction dans les termes ne se trouve pas dans l’industrie animale. Dans l’industrie animale, il y a de l’argent et de la souffrance.

Gr ¢ce   vous, et vous, et vous, nous pouvons revendiquer notre place ici   Bruxelles aujourd’hui. La place que les animaux occupent dans nos cÃ…“urs, mais pas dans notre soci ét é. Du moins pas encore.

Si cela d épendait de nous, cela changerait. Aujourd’hui. 

Pour que demain aucun animal ne naisse et ne soit tu é pour sa laine, son lait ou sa viande. Pour que demain, aucun camion charg é   bloc ne se rende   l’abattoir. 

Parce que nous voyons un animal dans une étable, dans un abattoir, dans un camion, qui souffre, qui se sent seul, abandonn é, d ésesp ér é et terrifi é. 

Les animaux que nous connaissons ont – ceci est scientifiquement prouv é – des sentiments, tout comme nous, et des familles, et des amis parmi leurs pairs. Les cochons qui fredonnent pour leurs porcelets aux vaches qui jouent et se reposent ensemble, en passant par les poissons qui cr éent des liens avec d’autres poissons et les poulets qui communiquent avec leurs poussins alors qu’ils sont encore dans l’Ã…“uf. Ce sont des animaux qui ont chacun leur caract ¨re unique, tout comme nous.

Et pourtant, nous sommes ici aujourd’hui, et ils sont l  .

Quand on sait qu’au moins 880 000 animaux sont tu és chaque jour en Belgique, c’est un chiffre injustifi é. Ce n’est pas parce qu’une chose est l égale qu’elle est juste. Ce sont d’innombrables animaux qui m ¨nent une vie o ¹ leurs besoins naturels ne sont pas satisfaits, o ¹ ils sont s épar és de leurs amis et de leur famille, o ¹ ils sont bless és, o ¹ ils sont utilis és. Ce sont des animaux mis au monde dans le seul but d’ ªtre tu és. 

Nous savons tous qu’il n’est PAS éthique de tuer des animaux. Nous savons que les animaux veulent vivre, qu’ils recherchent le bonheur tout comme nous. Nous le savons tous. Les carnivores aiment aussi l’histoire de la vache qui s’ échappe sur le chemin de l’abattoir.

C’est pourquoi nous nous sommes r éunis aujourd’hui, car nous pensons que les choses doivent changer. Et pas seulement pour la seule vache qui s’est échapp ée et a ét é sauv ée. Nous nous r éunissons parce que nous savons que chaque animal est un individu qui veut échapper   l’industrie, aux cages, aux enclos,   ses propres excr éments, aux camions exigus. Parce que chaque animal veut vivre une vie saine et agr éable. 

Parce que chaque animal veut manger, boire, jouer, chasser, se reposer, bouger et vivre. 

Et ils ont le droit   cette vie, une vie heureuse et libre.

La responsabilit é en incombe   un syst ¨me social qui consid ¨re les animaux comme des produits. Un syst ¨me ax é sur le profit, qui est responsable de la destruction de notre biodiversit é et qui a un impact terrible sur l’environnement et le climat. Un syst ¨me qui utilise, maltraite, blesse et finalement tue des animaux chaque jour. C’est un syst ¨me qui doit changer. Nous devons nous orienter vers un avenir qui ne consid ¨re plus les animaux comme de la nourriture, qui ne les consid ¨re plus comme des produits ou des objets   utiliser. Les animaux ne devraient pas ªtre utilis és, point final. Ils existent pour eux-m ªmes et pour personne d’autre qu’eux-m ªmes.

Nos exigences sont claires. € court terme, nous voulons mettre un terme aux nouvelles écuries et aux nouveaux abattoirs. Nous voulons que les subventions   l’industrie animale cessent. € long terme, nous voulons des droits pour tous les animaux, un passage de la production animale   la production v ég étale et davantage de subventions   cet effet. Les terres lib ér ées doivent retourner   la nature et   ses habitants. Tous les habitants.

Margaret Mead, la c él ¨bre philosophe et anthropologue am éricaine, a dit : “Ne doutez jamais qu’un petit groupe d’individus conscients et motiv és puisse changer le monde.”

 Alors encore une fois, vous et vous et vous et vous, descendons ensemble dans la rue, pour les animaux et contre le syst ¨me. Nous pouvons changer les choses, nous pouvons changer notre soci ét é. Reprenons ce combat ensemble, marchons ensemble dans la capitale de l’Europe, dans les rues d’une communaut é qui, un jour, regardera les pratiques d’aujourd’hui et aura honte. 

Faisons-le pour les animaux. Amplifions leur voix, car pour l’instant, l’industrie rugit plus fort que les animaux. Et travaillons ensemble pour un monde juste.

Demain commence aujourd’hui. Marchons ensemble, pour les animaux, parce qu’ils ne peuvent pas. Pour qu’un jour ils puissent le faire   nouveau.

 

PRATIQUE

 • Avant de commencer, je voudrais vous donner quelques informations pratiques. 
 • Pendant la marche, suivez les instructions des stewards, les personnes en gilet jaune. 
 • Nous ne nous arr ªtons pas dans les boucheries, les restaurants ou les McDonalds. 
 • Sur la Place de la Monnaie, nous nous arr ªtons pour une s éance de photos et un die-in. Si vous ne vous sentez pas   l’aise pour participer au die-in, veuillez rester derri ¨re les personnes avec les cam éras. 
 • Si vous ne vous sentez pas en s écurit é ou si vous ne vous sentez pas bien, veuillez vous adresser   l’un de nos stewards. Ils vous aideront. 
 • Les slogans que nous crierons pendant la marche peuvent ªtre trouv és via le code QR qui se trouve ici   diff érents endroits. Faites preuve de solidarit é et partagez les slogans avec ceux qui n’ont pas de smartphone.

Eenmalige donatie


Doe een (eenmalige) donatie en steun daarmee het werk van Bite Back. Wil je ons blijvend steunen, kan dat ook door vaste donateur of lid te worden.