Gedragscode vrijwilligers

1. Inleiding

Binnen Bite Back zijn vele vrijwilligers actief op allerlei terreinen. Vrijwilligers worden samen met de medewerkers genoemd als het belangrijkste werkkapitaal van de organisatie. Vrijwilligerswerk getuigt van maatschappelijke betrokkenheid en aangezien we een maatschappelijke functie hebben is het belangrijk om vast te leggen hoe we met elkaar omgaan in een document. In dit document willen we hier in het kort bij stilstaan.

Er zijn een aantal aspecten waar we alert op moeten zijn en afspraken over hebben.
Bijvoorbeeld:

2. Uitgangspunt en doel

Een gedragscode is allereerst een belangrijk middel in het voorkomen en bestrijden van agressie, (seksuele) intimidatie en discriminatie. Medewerkers en vrijwilligers krijgen hierdoor heldere gedragsregels mee, trekken é én lijn en kunnen bij overtreding van de regels de betrokkene erop aanspreken, terwijl ook voor vrijwilligers duidelijk wordt wat wel en niet is toegestaan.

Het invoeren van een gedragscode biedt tevens de mogelijkheid om genoemde ongewenste omgangsvormen bespreekbaar te maken binnen Bite Back.

3. Reikwijdte van de gedragscode

Deze gedragscode geldt voor alle werknemers en geregistreerde Bite Back vrijwilligers die werken in de verschillende domeinen van de organisatie.

4. Vrijwilligersovereenkomst

Het niet aangaan, beëindigen of niet verlengen van een vrijwilligersovereenkomst mag niet samenhangen met een discriminerend uitgangspunt. Bijvoorbeeld: een vrijwilliger mag niet afgewezen worden op niet-intrinsieke factoren zoals er zijn levensbeschouwing, gender, huidskleur, seksuele geaardheid, …

5. Uitvoeringsplek en werkomgeving

Bite Back verricht inspanningen voor een gezonde, veilige en discriminatievrije omgeving voor de vrijwilligers. Daaronder valt ook het voorkomen dat de vrijwilligers worden blootgesteld aan agressie en discriminatie door derden. De omgang tussen medewerkers, vrijwilligers en activisten wordt bepaald door respect voor niet-intrinsieke factoren zoals er zijn levensbeschouwing, gender, huidskleur, seksuele geaardheid, leeftijd en andere.

6. Omgang met vrijwilligers en activisten

Werknemers en vrijwilligers accepteren geen agressieve gedragingen van vrijwilligers en activisten en nemen zelf geen initiatief tot agressieve gedragingen jegens hen. Evenmin worden er grensoverschrijdende (al dan niet seksuele) gedragingen en discriminerend gedrag van vrijwilligers, activisten en werknemers geaccepteerd.

7. Overige gedragsregels

8. Toezicht

Met het toezicht en naleving van deze gedragscode zijn de leden van de Raad van Bestuur en voorzitter belast. Uiteraard is ook iedere werknemer en coördinator verantwoordelijk voor een goede invulling en opvolging van deze gedragscode. Tevens kunnen de vertrouwenspersonen van Bite Back hierin een rol vervullen. Bij het niet naleven van de gedragscode zal bekeken worden welke acties noodzakelijk of wenselijk zijn (hulp, nazorg, sancties, juridische actie).

9. Klachten ongewenste omgangsvormen

Wanneer een vrijwilliger een klacht heeft wegens ongewenste omgangsvormen is er een klachtenprocedure.

Gegevens ombudspersoon
Tatjana Vannecke
Mailadres : ombudsdienst.biteback@outlook.be

10. Evaluatie

Dit document – gedragscode voor vrijwilligers – wordt eenmaal per jaar op de agenda van de algemene vergadering gezet en op actualiteit getoetst.

Laatst bijgewerkt op 30 april 2019