Confronterende herdenkingsactie op Albertinaplein

20-09-2014

Brussel, 20 september 2014 – Naar aanleiding van de schokkende undercoverbeelden uit de Belgische varkenshouderij toverde Bite Back het Albertinaplein in Brussel om in een rouwplek.

De meesten herinneren zich de schokkende undercoverbeelden uit de Belgische varkenshouderij nog, ook al dateert het onderzoek van eind vorig jaar. Het onderwerp blijft echter actueel: vorige week toonde duidingsmagazine Panorama in haar reportage ‘De prijs van goedkoop eten’ nog beelden uit ons onderzoek. Ex-varkenskweker Ludo Dobbels verklaart in de reportage dat ‘de boer en het dier uiteindelijk de dupe zijn van de continue druk op de prijzen’.

De beelden uit het onderzoek toonden de schrijnende taferelen die zich achter gesloten deuren afspelen: biggetjes die langzaam geplet werden door de zeug of verdronken in een waterbak; zeugen met zweren en uitstulpingen van het darm- en vaginaal slijmvlies; hoestende varkens met ernstige zwellingen en stereotiep gedrag; kreupelheid; navelbreuken; talrijke dode biggetjes op de vloeren en in de kadaverbakken …

Het geheim onderzoek is uniek in Vlaanderen, werd in het voorjaar van 2013 uitgevoerd bij 9 varkensbedrijven in drie Vlaamse provincies en gebundeld in het rapport dat te vinden is op de campagnewebsite www.varkensleedvlaanderen.be. De beelden, die als een schokgolf doorheen Vlaanderen gingen, zijn afkomstig van representatieve varkenshouders, zoals winnaars van de Flanders Golden Pig Award en varkenshouders die belangrijke functies innemen bij lokale gemeentebesturen, het Algemeen Boeren Syndicaat en de Vereniging voor Varkenshouders (VEVA). Dus niet enkel bij een paar ‘rotte appels’.

Om de miljoenen slachtoffers van de varkenshouderij te herdenken, stonden Bite Back vrijwilligers op een visueel indrukwekkende manier stil bij hun lot. Gekleed in beschermingspakken, zwarte Bite Back t-shirts en met ieder een fotobord vast die de wantoestanden in de varkensindustrie illustreren, stonden zij in een piramidale formatie en toverden zo het Albertinaplein in Brussel om tot een reuze herdenkingsplek voor de slachtoffers van de industrie.

Bruxelles, 20 septembre 2014 – Suite   la diffusion des investigations choquantes men ées dans les élevages de porcs belges, l’organisation pour la d éfense des droits des animaux Bite Back transforma la place de l’Albertine en lieu de m émoire.

Certains se souviennent encore de l’investigation choquante dans les élevages de porcs belges qui date de la fin de l’ann ée derni ¨re. Le message reste d’actualit é : la semaine pass ée, le magazine t él évis é de EEN, Panorama, utilisait des images de notre enqu ªte dans un reportage intitul é « De prijs van goedkoop eten » (« Le prix de l’alimentation bon march é »). L’ancien éleveur de porcs Ludo Dobbels y affirme que  « les éleveurs et les animaux finissent par ªtre les victimes de la pression constante sur les prix ».

Les images montrent des sc ¨nes d échirantes   huis clos : des porcelets lentement écras és sous le poids d’une truie ou noy és dans une bassine d’eau ; des truies avec des ulc ¨res et renflements intestinaux ; des cochons qui toussent et qui souffrent de gonflements s év ¨res, des comportements st ér éotyp és ; des boiteries ; des hernies ombilicales ; de nombreux porcelets morts gisant sur le sol et dans les bacs d’ équarrissage …

Cette investigation, unique en Flandres, a ét é men ée au printemps 2013 dans 9 élevages porcins de 3 provinces flamandes. Le compte-rendu peut ªtre lu sur le site de la campagne www.varkensleedvlaanderen.be.

Les images, qui ont provoqu é une onde de choc dans toute la Flandre, viennent d’ éleveurs porcins reconnus, comme les gagnants du « Flanders Golden Pig Award » et des éleveurs qui occupent des fonctions importantes dans les conseils communaux locaux, le syndicat des agriculteurs « het Algemeen Boeren Syndicaat » et l’association des éleveurs de porcs « Vereniging voor varkenshouders » (VEVA). Il ne s’agit donc pas seulement d’ éleveurs isol és.

En m émoire des millions de victimes de l’agriculture porcine, les militants de Bite Back ont men é une action statique visuellement impressionnante. V ªtus de combinaisons de protection, de t-shirts noirs Bite Back et tenant chacun un panneau illustrant l’investigation, les militants se sont tenus debout en forme pyramidale et transformaient ainsi la place de l’Albertine en lieu de m émoire pour les victimes de l’industrie.

Varkensleed Vlaanderen Brussel

Varkensleed Vlaanderen Brussel