Bite Back dient bezwaar in tegen uitbreiding kippenbedrijf Ravels

14-01-2021

In Ravels heeft Bart Bax LV een omgevingsvergunning aangevraagd voor het uitbreiden van zijn vleeskippenbedrijf. In de Polderstraat 37A in Ravels staan nu al 6 stallen, met een capaciteit van 169.950 kippen. Nu wil hij daarbovenop nog eens een zevende stal bij bouwen voor 42.500 kippen.

Wij vinden dit ethisch niet verantwoord en dienen daarom bezwaar in. Het zijn honderdduizenden dieren die jaarlijks de dood vinden. Ze leven op elkaar gepropt in de stallen zonder enige vorm van verrijking. De dieren leven slechts zes weken voor ze naar het slachthuis gebracht worden om daar een onnodige dood te sterven.

Dien bezwaar in

Iedereen kan bezwaar indienen tegen deze uitbreiding van een megastal, ook jij. We hopen dat iedereen massaal een bezwaarschrift indient! We overlopen samen de stappen met jou.

Ga naar het lopende openbare onderzoek in het Vlaams omgevingsloket, door hier te klikken. Onder de documenten vind je de publieke bezwaarschriften en kun je ook het jouwe toevoegen door op ‘nieuw bezwaarschrift toevoegen’ te klikken. Hiervoor dien je je online aan te melden bij de overheid.

Je kunt ook een brief per post sturen naar het College van Burgemeester en Schepenen, Gemeentelaan 60, 2381 Ravels

Bezwaar indienen kan nog tot en met 22 januari 2021.

Bite Back dient bezwaar in

Hieronder vind je het bezwaarschrift, dat wij als Bite Back indienden. Je kunt je hierdoor laten inspireren, het personaliseren, aanpassen (eventueel een aantal favoriete punten uitkiezen, of met andere punten aanvullen) – onderaan vul je simpelweg je naam in – en indienen.

Aan het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente Ravels. 

Ik wens bezwaar te maken tegen de uitbreiding van pluimveebedrijf Bart Bax, Polderstraat 37A, Ravels. De aanvraag is op het omgevingsloket terug te vinden onder projectnaam 2020_Bax Bart LV_pluimvee – Duplicaat van 2020118923, met OMV referentie 2020167874. Hieronder vindt u mijn bedenkingen en opmerkingen over het dossier.

Ik heb ernstige bezwaren tegen dit project en vraagt daarom deze omgevingsvergunning te weigeren, op basis van de volgende argumenten:

  1. Dit kippenbedrijf is exemplarisch voor een onduurzame industrie, de intensieve veeteelt. Grootschalige industriële fokkerijen zoals het bedrijf van Bart Bax zijn niet verzoenbaar met de huidige Vlaamse en Europese milieu- en klimaatdoelstellingen. Bart Bax LV omvat twee locaties in de gemeente Ravels, waar momenteel al meer dan 250.000 kippen gehouden worden. Dergelijke bedrijven passen niet in de ‘van boer tot bord’-strategie (voor een meer duurzaam voedselsysteem) van de Europese Commissie. Ook onze Vlaamse klimaatminister Zuhal Demir onderschrijft de visie van de EC:  “De toename van het aantal grote stallen kan niet eeuwig blijven duren. Die bedrijven leggen vaak een grote druk op ons milieu en moeten verzoenbaar zijn met onze milieudoelstellingen…  Als we blijven doorgaan met dat grootschalige landbouwmodel, verstikt Vlaanderen onder de enorme concentraties mest, ammoniak en stikstof.” (https://vilt.be/nl/nieuws/is-er-nog-ruimte-voor-intensieve-landbouw-in-vlaanderen) De gemeente Ravels heeft zich bovendien geëngageerd in het Burgemeesterconvenant, wat inhoudt dat een gemeente zich engageert om de Europese klimaatdoelstellingen te behalen en zelfs te overtreffen. Met de huidige vee-concentratie in Ravels zal dit al zeer moeilijk liggen. Verdere uitbreidingen kunnen dan ook niet getolereerd worden.
  2. Het is onethisch om dieren op te sluiten in megastallen. Het is geen natuurlijke omgeving, er wordt niet tegemoetgekomen aan individuele noden en het bezorgt de dieren stress en ziektes. Het leven van vleeskippen in de industrie is een lijdensweg die gekenmerkt wordt door diverse gezondheidsproblemen: de dieren zijn gefokt op snelle groei en onnatuurlijke borstontwikkeling, ze lijden aan bewegingsproblemen, pootaandoeningen, misvormingen van de beenderen, ademhalingsproblemen, hartaandoeningen, borstblaren en pijnlijke brandwonden aan de poten veroorzaakt door het zitten en liggen op strooisel dat vervuild is met urine en mest. Na 5   6 weken in de stal worden de kippen hardhandig gevangen en in kratten gepropt voor een stressvolle rit naar het slachthuis (waarbij vele kippen de reis niet eens overleven). In de slachthuizen wacht hen enkel de dood, wat op geen enkele manier ‘diervriendelijk’ of ‘humaan’ kan genoemd worden
  3. Een kippenbedrijf zoals dit zorgt voor veel vervuiling. De uitstoot van fijn stof en ammoniak is ongezond. Bovendien is ammoniak é én van de broeikasgassen die bijdragen aan de klimaatverandering. In een recent onderzoeksdossier van de Standaard over de Vlaamse veefabrieken (https://www.standaard.be/plus/tag/veefabrieken) kwamen diverse schadelijke aspecten van deze industrie ter sprake:  de gigantische uitstoot van stikstof, ammoniak, verkeers- en geluidshinder, geuroverlast, slechte waterkwaliteit en waterschaarste , bodemverontreiniging, mestproblematiek, gezondheidsrisico’s voor buurtbewoners etc. In het dossier van de Standaard wordt Ravels genoemd als de gemeente met het hoogste aantal kippen van Vlaanderen. De kippenindustrie wordt gedomineerd door slechts enkele families, waaronder de broers Bart en Gert Bax, die nu al elk tussen de 200.000 en 255.000 kippen houden. (https://www.standaard.be/cnt/dmf20201127_05006958) .
  4. De gezondheid van werknemers en omwonenden komt in gedrang. De uitstoot van fijn stof en ammoniak kan zorgen voor longproblemen. Er wordt steeds meer bekend over de bedreigingen voor de menselijke gezondheid veroorzaakt door kippenstallen. Reeds in 2012 werd volgens een  rapport van  de Nederlandse Gezondheidsraad vastgesteld dat er duidelijk aanwijzingen zijn dat omwonenden blootgesteld kunnen worden aan micro-organismen en aan stoffen afkomstig van micro-organismen, met name endotoxinen. Hierbij kunnen zich effecten op de luchtwegen voordoen, in het bijzonder longfunctievermindering en mogelijke allergie. Ook longontsteking wordt significant vaker gevonden bij omwonenden van pluimveehouderijen. Een ander gezondheidsaspect betreft het massaal gebruik van antibiotica in de pluimveehouderij, wat resulteert in selectie en verspreiding van resistentie. Antimicrobiële resistentie (AMR) is een wereldwijd probleem voor de volksgezondheid en de diergezondheid. Eind vorig jaar maakte AMCRA bekend dat er in de Belgische pluimveesector een alarmerende evolutie te zien is in het antibioticumgebruik.
  5. Bovendien is de kans op het verspreiden van ziektes groot, bij zulk groot aantal dieren die op elkaar moeten leven. In tijden van corona kunnen we niet anders dan ook stil te staan bij het gevaar voor zoönosen, ziekten die worden veroorzaakt door een virus dat door een dier op de mens is overgedragen. Industriële pluimveestallen, waar de dieren in zeer grote aantallen en in nauw contact met elkaar worden gehouden en over grote afstanden worden verhandeld, zal de overdracht van ziekten waarschijnlijk doen toenemen. In het artikel “Ook in onze stallen feesten de virussen” legt Professor Rottier, hoogleraar virologie aan de universiteit Utrecht uit hoe de hoge dierconcentraties in de industrie broedplaatsen voor virussen zijn, en dat het risico er dik in zit dat zo’n virus  vroeg of laat overspringt naar mensen. Denk daarbij ook aan de recente uitbraken van vogelgriep in Vlaamse pluimveehouderijen: hoogleraar virologie Thijs Kuiken waarschuwt dat “de volgende pandemie uitgebroed wordt in kolossale kippenstallen.
  6. Het is niet verantwoord om dieren met 42.500 bij elkaar in 1 stal te stoppen. Het zorgt voor onnodig lijden. Zieke dieren worden niet ontdekt, waardoor ze vaak vroegtijdig de dood vinden. Ze moeten leven met wonden en misvormingen, met alle gevolgen van dien.
  7. Het kan anders. Deze industrie ziet dieren als producten, terwijl het wezens met een volledig eigen gevoelswereld zijn. Het overschakelen op plantaardige producten is de toekomst, het is niet meer van deze tijd om nog meer ruimte te maken voor bedrijven die dieren gebruiken.

We hopen dat u, het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente Ravels, de verantwoorde beslissing neemt om een ongunstig advies te geven over deze omgevingsvergunning aan de deputatie.

Hoogachtend,

[jouw naam]

Eenmalige donatie


Doe een (eenmalige) donatie en steun daarmee het werk van Bite Back. Wil je ons blijvend steunen, kan dat ook door vaste donateur of lid te worden.